เว็บสำเร็จรูป

เราคือผู้ให้บริการ
เว็บสำเร็จรูป
สำหรับองค์กร และธุรกิจ

Get Started Our Services

เงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ละเอียด

ในการให้บริการของ ThaiWebWizard.com ผู้ใช้บริการหรือสมาชิกจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฏระเบียบและเงื่อนไข เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูล, สินค้า และบริการที่ผิดต่อกฏหมาย และศีลธรรม
ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายและดูหมิ่นต่อสถาบัน ชาติ, ศาสนา และพระมาหากษัตริย์
ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะต้องไม่เผยแพร่เว็บไซต์ ด้วยข้อมูลในลักษณะที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กีดกัน แบ่งแยกสีผิว และเผ่าพันธ์ โดยเข้าข่ายในลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีที่ผู้ใช้หรือสมาชิก ฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อที่ 1,2 และ 3 หากทางเราตรวจพบ เราสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จากภัยธรรมชาติ รวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากการประท้วงหรือการจราจล ผู้ใช้บริการหรือสมาชิก จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายกับเรา(ผู้ให้บริการ)ไม่ว่ากรณีใดๆ
ในการยกเลิกการใช้บริการหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถกระทำได้ทันทีเพียงแจ้งความประสงค์ โดยไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการได้
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าฯ ในฐานะผู้ใช้บริการหรือสมาชิก ได้อ่านและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมตามข้อตกลงทุกประการ